ina:nuna


Advokat ApS

Retshjælp

Retshjælp er gratis og anonym rådgivning fra en retskyndig til ubemidlede.

Vi yder retshjælp gennem retshjælpsinstitutionen IKIU, se

Fri proces

Formålet med fri proces er at give en person mulighed for at føre en retssag uden at vedkommende skal lide væsentligt økonomisk. Dette vil som udgangspunkt medføre, at statskassen betaler udgifterne forbundet med retssagen.

Der er visse betingelser der skal opfyldes for at kunne få fri proces.

  1. Ansøgeren skal overholde de økonomiske betingelser. Det vil sige at ansøgeren ikke må have en årlig indtægt der overstiger en vis beløbsgrænse. Beløbsgrænsen fastsættes hvert år af justitsministeriet ved udstedelse af en bekendtgørelse. Ved fastsættelse af årsindkomsten fratrækkes et beløb for hvert hjemmeboende barn under 18 år.
  2. Ansøgeren skal have en rimelig grund til at føre proces. Det vil sige, at en person der vil føre en åbenbart grundløs sag, ikke får fri proces. Det betyder heller ikke at den pågældende sag med sikkerhed skal kunne vindes, men at vedkommende har en rimelig grund til at få retsforholdet prøvet ved domsstolene.
  3. Ansøgeren skal have behov for advokatbistand. Har vedkommende ved rettens hjælp mulighed for at kunne føre sagen selv, kan man ikke få fri proces. Har retsforholdet en sådan beskaffenhed at vedkommende ikke selv kan føre sagen ved retten eller,er der ubalance mellem vedkommende og modparten, så det vil være mest hensigtsmæssigt, at vedkommende får advokatbistand, kan der gives fri proces.

Ved ansøgning om fri proces til Rigsombudsmanden i Grønland skal der vedlægges dokumentation for de sidste 3 måneders indtægter samt seneste årsopgørelse fra skattevæsenet for både ansøger og evt. samlever / ægtefælle. Ansøgningsskema finder her.

Retshjælpsforsikring

Hvis du har en retshjælpsforsikring, har du en forsikring til dækning af omkostninger ved en retssag.

Hvis du ønsker retshjælp i henhold til en retshjælpsforsikring, bedes du medbringe forsikringspolicen.

Blandt andet ved husforsikring og bådforsikring kan der tilvælges retshjælpsforsikring.

Det anbefales af INA:NUNA at man tilvælger retshjælpsforsikring. Ved de fleste familieforsikringer er retshjælpsforsikring standard.


© Ina:nuna Advokat ApS | Reg.nr. ApS 428 336