ina:nuna


Advokat ApS

Forretningsbetingelser

Generelt Forretningsbetingelserne gælder for de opgaver, som INA:NUNA Advokat ApS påtager sig, medmindre andet er aftalt. I tillæg til forretningsbetingelserne udøver vi advokatvirksomhed i overensstemmelse med de advokatetiske regler og retsplejelovens regler om advokater.

Vi er som advokatvirksomhed undergivet reglerne i Hvidvaskloven, hvilket betyder, at klienten skal udlevere bekræftet kopi af sit pas/kørekort/registreringsbevis til opbevaring og registrering hos INA:NUNA Advokat ApS. Klienten giver derved INA:NUNA Advokat ApS tilladelse til, at opbevare disse personlige oplysninger. Alle medarbejdere i INA:NUNA Advokat ApS er underlagt absolut tavshedspligt om alle forhold vedrørende sagen og klienten.

Aftalebrev Når vi påtager os en ny opgave, udarbejder vi et aftalebrev til klienten. Brevet vil fastslå vores forståelse af opgaven, hvilket arbejde vi forventer at skulle udføre, hvilken medarbejder der vil være tilknyttet sagen, honorarsatserne for den pågældende person og om muligt et samlet honorarskøn for opgaven samt fakturerings- og betalingsvilkår. Hvis arbejdsopgaven ændres i takt med, at vi kommer dybere ind i sagen, vil vi orientere klienten om de ændrede forudsætninger.

I løbende klientforhold og i mindre sager, hvor klienten selv entydigt har beskrevet opgaven, eller i hastesager, vil der ofte ikke blive udarbejdet aftalebrev.

Honorar Vores honorarberegning sker med udgangspunkt i den tid, der medgår ved sagens behandling. Se satserne nedenfor. Men vi tager også hensyn til sagens karakter, de involverede økonomiske værdier og interesser samt det resultat, der opnås for kunden og endelig hvilken grad af specialistviden, der er indgået i vores bistand. Minimumstidsangivelse er 10 minutter. Der foretages løbende tidsregistrering på sagen. Tidsregistreringen starter fra første færd når sagsbehandleren beskæftiger sig med sagen.

Timesatser

Partnerens timesats udgør 2.200-3.500 kr. pr. time afhængig af de konkrete omstændigheder

De kvalitetskrav, som vi arbejder efter, må nødvendigvis afspejle sig i honorarerne. Vi lægger vægt på åbenhed om honorarfastsættelsen og sammenhæng mellem honoraret og den ydelse, der er leveret til klienten. Vi afregner med faste korte intervaller, som aftales med klienten - udgangspunktet er månedlige afregninger. Ejendomshandler faktureres når .skødet foreligger registreret. Rets- & fogedsager primært efter sagens afgørelse i første instans. Der kan faktureres á conto undervejs i sagen og ved sagens afslutning.

Betalingsbetingelser Fakturaer skal betales inden 30 dage fra fakturadato. Ved afsendelse af rykkerskrivelser kan der pålægges et gebyr på kr. 100,00 pr. rykkerskrivelse. I forbindelse med fakturering specificeres hver enkelt post ikke, men der foretages en sammenstilling og kort .beskrivelse af de udførte opgaver. Ved forsinket betaling forrentes fakturakravet fra forfaldsdagen i fakturaer til betaling sker i henhold til Renteloven. Indbetalinger anvendes først til betaling af pålagte gebyrer. Derefter til nedbringelse af tilskrevne skyldige renter og endelig på den ældste del af gælden.

Klientmidler Vi har ikke nogen klientkonto. Eventuelle klientmidler afregnes straks eller indsættes på en særskilt oprettet deponeringskonto.Tilskrevne renter på deponeringskontoen tilskrives klienten.

Interessekonflikter Vi påtager os ikke sager, som indebærer interessekonflikter mellem virksomhedens klienter. Før vi påtager os en opgave for en klient, undersøger vi mulige interessekonflikter med eksisterende klienter. Hvis en interessekonflikt opstår, henviser vi til en anden advokat.

Ansvar og forsikringsdækning INA:NUNA Advokat ApS har en lovpligtig ansvarsforsikring i et anerkendt forsikringsselskab, som dækker vores rådgivning. Forsikringsdækningens maksimum er for erhvervsansvar på 5.000.000 kr. Vores ansvar er begrænset til dette beløb. INA:NUNA Advokat ApS er ikke ansvarlig for indirekte tab som f.eks. driftstab, mistet fortjeneste og goodwill. Vi har mulighed for konkret at forhøje dækningen, hvis en klient ønsker, at vi skal påtage os et større ansvar.

Kommunikation INA:NUNA Advokat ApS kommunikerer gerne pr. e-mail. Disse e-mails krypteres ikke. Alle data der transmitteres til os via e-mail bliver opbevaret elektronisk. Enhver oplysning, der udveksles via e-mail, herunder fortrolige oplysninger, kan indebære risiko for, at disse oplysninger kommer til andres kundskab. INA:NUNA Advokat ApS kan ikke gøres ansvarlig herfor. INA:NUNA Advokat ApS fremsender dokumenter i pdf. format via e-mail.

Opbevaring af sager Alle sager og dokumenter vil som hovedregel blive opbevaret elektronisk efter sagens afslutning. INA:NUNA Advokat ApS returnerer eventuelt originalt materiale ved sagens afslutning, dog således at ethvert mellemværende mellem klienten og os skal være afsluttet.

Ophavsrettigheder Klienten har ret til at anvende det konkrete skriftlige materiale, som vi frembringer i forbindelse med sagen, men INA:NUNA Advokat ApS har og bibeholder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materialet.

© Ina:nuna Advokat ApS | Reg.nr. ApS 428 336